IMPLANTOLOGIE 2019

28. dubna 2019

Seminář IMPLANTOLOGIE 2019, který se letos uskutečnil již po třiadvacáté, přinesl ve čtvrtek 11. dubna 2019 do pražského Clarion Congress Hotelu program nabitý inspirací z domácí i zahraniční implantologické scény. Jako dlouholetý partner nejen českých implantologů si plně uvědomujeme, že i tento obor jde stále kupředu, a vzdělávání je proto u stomatologů důležitou a neodmyslitelnou součástí jejich profese. Proto pravidelně nabízíme pestrý výběr zahraničních i domácích odborníků na implantologii, kteří přednášejí aktuálně diskutovaná témata nebo blíže seznamují české stomatology s přístupy, které se těší oblibě zejména v zahraničí.

Také v roce 2019 konferenci zahájil úvodním slovem generální ředitel pořádající společnosti LASAK Ing. Jakub Strnad, Ph.D., na kterého navázali prvním vystoupením odborného bloku přednášek prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Autoři na kazuistikách demonstrovali méně obvyklé situace ze své praxe, ke kterým může dojít, ale lze je označit spíše za atypické až mezní. Jednalo se o případy neobvyklého chování implantátů, organismu, pacienta, ale i ošetřujícího lékaře. Hned několik kazuistik se týkalo problematiky implantátů v dutinách – jejich zasunutí nebo dislokace do antra – a řešení těchto komplikací. V diskusích po jednotlivých kazuistikách se autoři pokusili objasnit možné příčiny a preventivní a léčebná opatření.

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Německý implantolog Volker Bonatz, MD, MSc, prezentoval postupy ošetření bezzubé čelisti snímatelnými náhradami na teleskopech. Teleskopické náhrady na implantátech jsou neprávem opomíjenou variantou ošetření, které však řeší hned několik problémů, se kterými je třeba počítat u fixních nebo hybridních náhrad. Na příkladech z vlastní praxe ukázal, že se jedná o řešení nikoliv technologicky nenáročné, opakovaně však prověřené jako spolehlivé a dlouhodobě úspěšné.

Volker Bonatz, MD, MSc, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   Volker Bonatz, MD, MSc, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Faktory, které ovlivňují zachování kosti v okolí implantátů, a především vliv pilířů rozebral detailně další zahraniční přednášející prof. Juan Blanco-Carrión, MD, DDS, MSc, PhD, který stojí v čele Oddělení parodontologie na Lékařské a stomatologické fakultě Univerzity Santiago de Compostela ve Španělsku. Profesor Blanco také předsedá Evropské federaci pro parodontologii EFP a je bývalým předsedou Španělské společnosti pro parodontologii a oseointegraci SEPA (2007 – 2010). Prezentoval výsledky klinických a preklinických studií, které se tohoto tématu týkají, a zdůraznil, že na úspěch zubního implantátu mají zásadní vliv měkké tkáně v okolí implantátu a výška použitého pilíře.

prof. Juan Blanco-Carrión, MD, DDS, MSc, PhD, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   prof. Juan Blanco-Carrión, MD, DDS, MSc, PhD, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

S úvodní přednáškou druhého odborného bloku vystoupil MUDr. Pavel Hyšpler, z Ústřední vojenské nemocnice Praha. Ve své přednášce hovořil o zkušenostech s přípravou a používáním destičkových koncentrátů ve stomatologii. Úvodem zopakoval teoretický základ jednotlivých protokolů přípravy destičkových koncentrátů a srovnal rozdíly nejběžnějších metod (PRP, PRGF a PRF) pro konkrétní aplikace. V klinické části se zabýval bohatě dokumentovanými, úspěšnými klinickými aplikacemi PRF, např. aplikací do extrakční rány, „ridge augmentation“, laterálním a transkrestálním sinus liftem nebo využitím PRF při terapii periimplantitidy. V závěru se dotkl i legislativní stránky přípravy PRF.

MUDr. Pavel Hyšpler na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   MUDr. Pavel Hyšpler na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Matko Božić, DDS, DMD, MS, prezentoval postupy a metody, které využívá se svým týmem v Chorvatsku. Hlavním tématem byla koncepce „Digital Smile Design“ (DSD) jako nový přístup ke stomatologii, který se zaměřuje na pacienta, jeho emoce a estetický výsledek ošetření. Zdůraznil, že pro perfektní výsledek je důležitá komunikace s pacientem. V souladu s koncepcí DSD zapojuje pacienta do procesu a dělá z něj spoluautora jeho nového úsměvu. To vede k vyšší efektivitě a konečné spokojenosti pacienta. Klíčovou roli v případě DSD hrají digitální technologie a speciální software pro foto- a videoprezentace zhotovené pro různé fáze ošetření. Vystoupení doplnil vlastními kazuistikami. Závěrem ocenil inspirativní vystoupení kolegů a přiznal, že po této konferenci by některé věci dělal jinak.

Matko Božić, DDS, DMD, MS, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   Matko Božić, DDS, DMD, MS, na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Do popředí zájmu se také v dentální implantologii dostávají digitální postupy a využití nejrůznějších metod, jak pracovat přesněji a efektivněji. Tomuto tématu se v závěrečném vystoupení věnoval MUDr. Michal Žitňanský z Jeseníku. Ve sdělení nazvaném Proteticky řízená implantace demonstroval na vlastních kazuistikách různé způsoby zavádění implantátů do optimální protetické pozice. Od volné implantace „od ruky“ se přes různé druhy jednoduchých šablon dostal až k prezentaci metod navigované chirurgie s použitím vlastních 3D tiskových šablon s vrtacími pouzdry. U každé techniky názorně rentgenologicky srovnal plánovanou představu umístění fixtury s konečným výsledkem v ústech pacienta. Nezapomněl upozornit na případné chyby, kterých se dopustil, a uvedl možná nápravná a preventivní opatření.

MUDr. Michal Žitňanský na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   MUDr. Michal Žitňanský na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Po celou dobu konání akce byla pro účastníky připravena pestrá prezentace vědeckých posterů. Tématu resorpce kosti v okolí implantátů se ve svých posterech věnoval MUDr. Zdeněk Novák a kol. Poster nazvaný „Implantáty s osteokonduktivním povrchem a mírně drsným krčkem: Výsledky po třech letech klinického sledování“ prezentoval vyhodnocení úspěšnosti nitrokostních implantátů po třech letech od zatížení, a to ve srovnání s konsenzuálně stanovenými kritérii a dalšími podrobně sledovanými implantačními systémy. Druhý poster stejného kolektivu autorů „Dvouletá klinická a radiologická studie dvoudílných, dvoufázově zaváděných implantátů s diferenciovaně strukturovanými povrchy. Dynamika změn marginální kosti během obnovy biologické šíře.“ dokládal, že výhodou systému BioniQ® je možnost obnovy měkkých tkání koronárním směrem bez resorpce kostní tkáně. Dále byly prezentovány postery: Mustafa Kocacikli, DDS, PhD (Gazi university, Turecko): Faktory ovlivňující selhání implantátů; MUDr. Viktor Zavřel a kol.: Celková snímací náhrada: skvělý pomocník v implantologii; MUDr. Jindřich Charvát, CSc., a kol.: Význam periodontálních receptorů při funkci zubních náhrad v přirozeném chrupu a s dentálními implantáty; Ing. Marie Strnadová, Ph.D., a kol.: Porovnání oseokondukčních vlastností syntetického hydroxyapatitu OssaBase®-HA s deproteinizovanou bovinní kostí in vivo.

Posterová prezentace na semináři IMPLANTOLOGIE 2019   Posterová prezentace na semináři IMPLANTOLOGIE 2019

 

Děkujeme všem přednášejícím, autorům posterů, účastníkům konference a všem, kteří se na realizaci akce podíleli. Věříme, že se akce líbila, a těšíme se na viděnou opět za rok.