Podmínky zpracování osobních údajů ve společnosti LASAK s.r.o.

1. Základní pojmy

 

Osobní údaj a subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Osobním údajem je jakákoli informace, která umožní identifikaci osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů je nové označení citlivého osobního údaje.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je LASAK s. r. o., se sídlem Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9, IČO: 44265786, tel.: 224 315 663, e-mail: info@lasak.cz.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

 

2. Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

3.1. Plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

3.2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);

3.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

3.4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

4.1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 nebo 3.4 výše;

4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;

4.3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;

4.4. k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 

5. Sdílení osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Zpracovatelé jsou vybíráni na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu osobních údajů předávaných správcem.

 

6. Práva subjektů osobních údajů

Subjekt má právo se na správce kdykoli obrátit, aby získal informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt má právo vyžádat si kopii svých osobních údajů zpracovávaných správcem.

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se subjekt domnívá, že osobní údaje, které v souvislosti s ním správce vede, jsou nepřesné či neúplné, má právo správce požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

 

Odvolání souhlasu a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Dalšímu zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout správci souhlas s takovým zpracováním.

Subjekt může rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě správce smaže všechny osobní údaje, které v souvislosti se subjektem zpracovává. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu správce.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu uděleném subjektem správci, má subjekt právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tzn. právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Verze: 12/2021