BIO povrch

  • Zrychlená tvorba rozhraní kost-implantát
  • Zkrácená vhojovací doba
  • Okamžité zatížení

BIO povrch – porézní struktura Originální, alkalicky upravený bioaktivní povrch implantátu urychluje tvorbu funkčního rozhraní kost–implantát a poskytuje tak implantátu rostoucí sekundární stabilitu již v nejčasnějších fázích hojení. Tento jev redukuje vhojovací dobu a umožňuje bezpečné časné a okamžité zatížení.

  • Bioaktivní
  • Hydrofilní
  • Nanostrukturovaná úprava povrchu implantátu

Hydrofilní BIO povrch

Společnost LASAK jako první na evropský trh uvedla bioaktivní, hydrofilní, nanostrukturovanou povrchovou úpravu dentálních implantátů, tzv. BIO povrch. Experimentální a zejména klinické, široce dokumentované výsledky potvrdily, že dentální implantáty s BIO povrchem významně urychlují a zkvalitňují proces oseointegrace a optimalizují stabilitu implantátu v kritické počáteční době vhojování, což vede ke zvýšené předpověditelnosti a úspěšnosti léčby a umožňuje využití nových progresivních klinických postupů, které významně zkracují dobu ošetření. V současné době je tato povrchová úprava využívána v mezinárodním měřítku na trzích více než dvaceti zemí světa, např. v Německu, Švédsku, což představuje vynikající reprezentaci české vědy v zahraničí.

Povrchy implantátů – porovnání

Čím se BIO povrch liší od ostatních?

Zvýšená buněčná odezva Bioaktivita je schopnost materiálu tvořit pevnou vazbu s živou tkání. Byla objevena na konci šedesátých let u skupiny bioaktivních skelných materiálů, které tvořily vazbu s kostí během několika dní. Obráběný, hladký titan lze považovat za bioinertní materiál, u kterého dochází k opouzdření měkkou tkání a který tvoří přímý kontakt s kostí (oseointegrace) jen za určitých podmínek a po dlouhé době. Od objevení oseointegrace je historie dentální implantologie doprovázena snahou modifikovat povrch titanu s cílem přiblížit jeho reaktivitu bioaktivním materiálům a umožnit tak bezpečnou tvorbu funkčního rozhraní dentálního implantátu s kostí v co nejkratší době. Společnost LASAK vyvinula originální třídimenzionální povrchovou úpravu, kombinující mechanické a chemické modifikace povrchu vytvářející unikátní makro-, mikro- a nanostrukturovaný bioaktivní titanový povrch – BIO povrch. BIO povrch stimuluje usazení osteogenních buněk, podporuje jejich diferenciaci a syntézu kostní matrix, což vede k vyššímu kontaktu rozhraní kost–implantát v kratším čase.

Tvorba kostního apatitu Povrchové úpravy použité v procesu přípravy BIO povrchu výrazně zvyšují hustotu hydroxylových skupin na povrchu implantátu a řádově tak zvyšuje úroveň hydratace BIO povrchu v porovnání s ostatními komerčně dostupnými povrchy. Chemická modifikace BIO povrchu v nano měřítku mění povrch na silně hydrofilní (nízký úhel smáčení) a umožňuje jeho aktivní interakci s krevní plasmou daleko dříve, než dojde k osídlení povrchu prvními osteogenními buňkami. Vynikající smáčivost povrchu umožňuje rychlou penetraci krve do komplexní struktury BIO povrchu.