Seminář IMPLANTOLOGIE 2024

25. dubna 2024

Odborný seminář IMPLANTOLOGIE s pořadovým číslem 26 je již minulostí. V pátek 19. dubna patřil Stages hotel Prague odborníkům na dentální implantologii. O atraktivitě témat i samotných přednášejících svědčí i výrazný zájem ze strany posluchačů. Tak velký, že kapacita konferenčního sálu byla zcela vyčerpaná, za což všem účastníkům děkujeme.

 

MUDr. Jan Dražan si pro posluchače připravil přednášku nazvanou Rozsáhlé rekonstrukce horní a dolní čelisti pomocí implantátů. Lékař se při ošetření pacientů se zbytkovým chrupem nebo zcela bezzubých pacientů musí snažit vyhovět náročným požadavkům klientů, pro které je celá procedura spojená se strachem ze zákroků a obavou o dokonale funkční a estetickou náhradu. Často tak implantolog působí zároveň i jako psycholog. Na četných kazuistikách, které detailně popisovaly všechny fáze ošetření od plánování po finální metalokeramické a zirkonové mosty, demonstroval, jak lze postupovat třeba i v případě ošetření pacientů s chronickou parodontitis, nebo u ortodontických pacientů, u který jsou indikované rozsáhlejší práce nesené implantáty. Prezentoval i práce starší 10 či 12 let, čímž doložil dlouhodobou stabilitu a funkci prezentovaných postupů. Neopomenul zmínit možné komplikace jako periimplantitis nebo selhání protetické suprakonstrukce a zároveň ukázal jejich možná řešení.

MUDr. Jan Dražan přednáší na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

Dentální implantáty jsou považovány za spolehlivou náhradu zubu, nicméně i jejich spolehlivost má své limity. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. ve své přednášce s názvem Příčiny nevhojení implantátů rozebral primární i sekundární selhání implantátů s ohledem na faktory, které je ovlivňují. Detailně se pak věnoval datům nasbíraným na 468 implantátech BioniQ®. Analýzou příčin primárního selhání dospěl k závěru, že primární nevhojení implantátu je vztaženo spíše k lokálním podmínkám než nepříznivému celkovému zdravotnímu stavu.

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. během přednášky na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

Německý přednášející Dipl.-Stom. Michael Kirsch se na kazuistikách z vlastní praxe zamýšlel nad spolehlivostí a případnými problémy, které jsou spojené s ošetřením pomocí implantátů u starších a velmi starých pacientů. Ačkoli dnes vyšší věk již není automaticky považován za rozhodující rizikový faktor pro komplikace při implantologických zákrocích, je již při plánování terapie třeba pečlivě vyvážit potenciální rizika, která mohou nastat v dlouhodobém horizontu. Při plánování ošetření by měly být zohledněny požadavky na implantáty vhodné pro daný věk, zejména s ohledem na zvýšené riziko mukositid a periimplantid.

Dipl.-Stom. Michael Kirsch přednáší na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

MDDr. Michal Novosad velmi podrobně probral různé přístupy, jak řešit různé typy horizontálních defektů alveolárního výběžku. Prakticky ukázal, jak může být volba augmentační techniky individualizována dle povahy defektu a místa implantace, v jakých situacích je autologní kost bezkonkurenční a kde můžeme využít jednoduchost použití umělých kostních náhražek. Na vlastních kazuistikách ukázal např. použití carotta technique, metodu augmentace dle Khouryho, sousage metodu a další přístupy. Zdůraznil, že u rozvahy augmentační techniky se nelze řídit pouze povahou defektu, ale i možnostmi odběru autologní kosti. Vždy je přitom třeba dělat ne invazivně ale efektivně.

MDDr. Michal Novosad přednáší na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

Plně digitální workflow začíná ovládat stomatologické ordinace. Pro malé protetické rekonstrukce na zubech nebo implantátech je přesnost a správnost některých intraorálních skenerů nejenom dostatečná ale výrazně překonává klasickou technologii otisku. Zcela jiná situace ale nastává u velkých rekonstrukcí, kde se projevuje nedostatek všech intraorálních skenerů, způsobený softwarovým skládáním malých 3D skenů do 3D modelu celé čelisti. MUDr. Pavel Hyšpler představil metodu Reverse scan technique, kterou vyvinul a používá již mnoho let na svém pracovišti pro výrobu všech velkých prací nesených implantáty. V přednášce mimo jiné předvedl výsledky in vitro a in vivo studie hodnotící přesnost této metody, v porovnání s klasickým otiskem a prostým intraorálním skenem.

MUDr. Pavel Hyšpler přednáší na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

Technologické pokroky a postupy nám pomáhají zjednodušit, zpřesnit a zrychlit kompletně práci či některé její dílčí kroky. V dentální implantologii řadíme k těmto technologickým postupům i statickou a dynamickou navigaci. I když jsou principy pasivní i aktivní navigace na první pohled jasné a jejich používání vypadá poměrně jednoduše, objevuje se při jejich používání v každodenní praxi celá řada limitů, které byly detailně rozebrány v přednášce MDDr. Michala Čičmance. V závěru připomněl, že navigace není pro začínající implantology, ačkoli to výrobci těchto řešení často právě takto proklamují.

MDDr. Michal Čičmanec přednáší na odborném semináři IMPLANTOLOGIE 2024

 

Poděkování

Děkujeme všem přednášejícím, partnerským firmám i všem účastníkům a těšíme se na viděnou na příštím ročníku akce.

Zvláštní poděkování patří odborným moderátorům konference MUDr. Daně Kopecké, Ph.D. a doc. MUDr. Martinu Starostovi, Ph.D., kteří zajistili hladký průběh přednášek i profesionální vedení diskuzí.

Tým LASAK

 

« 1 z 2 »