Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2014

11. dubna 2014

Jiri Mazanek Dne 4. dubna 2014 proběhl již osmnáctý ročník implantologického semináře IMPLANTOLOGIE 2014. Zúčastnilo se ho téměř dvě stě zubních lékařů a techniků z České republiky i zahraničí, kteří se zabývají implantologií.

Seminář již tradičně zahájil Ing. Jakub Strnad, Ph.D., ředitel společnosti LASAK, na něhož navázal prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., předsedající prvnímu bloku přednášek.

Dana Kopecka Úvodní přednáška MUDr. Dany Kopecké, Ph.D., z FN v Hradci Králové pojednávala na základě dlouhodobých zkušeností o praktickém posuzování nabídky kosti vhodné k zavedení implantátů, různých defektech a přilehlých anatomických strukturách. Zamýšlela se nad volenou délkou, šířkou a případným použitím tilted implantátů. Vše bylo doplněno řadou ukázkových rentgenových a CT snímků. Diskutovala také vhodnost použití různých diagnostických metod pro detekci důležitých anatomických struktur.

Antonin Simunek O skloněných – tilted – implantátech hovořil prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., Z FN v Hradci Králové. Provedená analýza konečných prvků ukázala distribuci velikosti napětí v kosti v okolí takto zavedených implantátů, které je tak možné zaimplantovat v místě s vyšší kvalitou kosti, zatímco krčková část implantátu může vést do výhodnějšího místa z protetického hlediska. Tyto teoretické předpoklady a prezentované klinické zkušenosti vybízejí k dalšímu sledování a hodnocení výsledků a dávají dobrou prognózu takto zavedených implantátů.

Ladislav Dzan Na řešení bezzubých čelistí se ve své přednášce zevrubně zaměřil prim. MUDr. Ladislav Dzan z Krajské nemocnice v Liberci, který prezentoval výhody a nevýhody tzv. sociálního řešení – náhrady kotvené dvěma implantáty s kulovými attachmenty – na souboru třiceti šesti případových studií. Řešení bezzubé čelisti je pro každého implantologa na jednu stranu velká výzva, na druhou stranu se může stát jeho noční můrou.

Curd Bollen Na základě dlouholetých, bohatých zkušeností v paradontologii a implantologii přednesl Dr. Curd M. L. Bollen, Ph.D., z Nizozemí zajímavou prezentaci, týkající se zánětů měkkých tkání v okolí implantátu i rozvinuté periimplantitidy s resorpcí kostní tkáně. Dr. Bollen uvedl základní statistické údaje o periimplantitidě, provedl klasifikaci defektů podle jejich rozsahu a uvedl základní etiologické faktory periimplantitidy. V další části přednášky prezentoval hlavní neinvazivní i chirurgické metody léčby a na vlastních klinických případech, doložených bohatou fotodokumentací, demonstroval jejich účinnost. Příspěvek Dr. Bollena byl posluchači přijat s mimořádným ohlasem a vybízel k zajímavé diskuzi.

Tomas Siebert MUDr. Tomáš Siebert, Ph.D., ze Slovenska přiblížil posluchačům komplexní postup v terapii pacienta s okamžitou implantací a okamžitým funkčním zatížením systémem LASAK Impladent. Cílem tohoto způsobu ošetření je maximalizovat komfort pacienta s vyloučením bezzubého období. Diskutována byla také strategie volby mezi konzervativním přístupem a parodontologickým ošetřením chrupu a implantací.

Tatjana Dostaloval Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, z FN Motol Praha měla zajímavou přednášku o CAD/CAM technologii výroby zubních náhrad z homogenních bloků BioCam. S postupujícím výzkumem se snižuje finanční náročnost výroby těchto náhrad a zvyšuje se jejich přesnost. Otevírá se zde tedy prostor pro dokonalou estetičnost a vysokou spolehlivost. Zajímavá je zkušenost s budováním pseudopapil, které vedou k dokonalé estetice zubní náhrady.

Pavel Polenik Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., z LF UK v Plzni zakončil seminář přednáškou o interakci pojivové tkáně s hydrofilním bioaktivním povrchem implantátů. Měkké tkáně obklopující implantát jsou důležitým prvkem, který tvoří rozhraní mezi oseointegrovanou částí implantátu a mikrobiálně kontaminovaným prostředím ústní dutiny. Hrají tedy významnou roli v prevenci infekčních komplikací ohrožujících životnost implantátů. Jako nejvhodnější se jeví dosažení takového spojení mezi měkkou tkání a implantátem, které se strukturálně i funkčně co nejvíce blíží fyziologickému attachmentu.
V posterové sekci byly prezentovány klinická studie rekonstrukce horní čelisti, výsledky experimentálního vývoje a studie hodnotící zásadní vlastnosti dentálních implantátů – srovnání bioaktivity a mezního únavového zatížení dostupných dentálních implantátů v ČR – a bioaktivaci titanu a PEEKu. Během celého dne byli návštěvníkům k dispozici pro zodpovězení dotazů nejenom k novému systému BioniQ® a frézovaným konstrukcím a pilířům BioCam®, které byly prezentovány ve foyer, zástupci z oddělení výzkumu, vývoje a obchodu společnosti LASAK.

Konstrukce a pilire BioCam Prezentace systemu BioniQ Seminar IMPLANTOLOGIE 2014 Posterova prezentace