Seminář IMPLANTOLOGIE 2022: Abstrakty přednášek

Kdy by měl parodontolog předat pacienta implantologovi?

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Přednáška se zabývá tématem, o kterém se na tuzemském i zahraničním fóru dosud velmi málo diskutuje. Jeho podstatou je rozdíl v přístupu parodontologa a implantologa k reziduálnímu chrupu.

Cílem parodontologa je co nejdéle zachovat zuby s oslabeným parodontem. Naproti tomu náplň práce implantologa spočívá v náhradě ztracených zubů nebo zubů s výrazně sníženým biologickým faktorem pomocí zubních implantátů. Pro úspěšnou implantaci je klíčová dostatečná nabídka kostní tkáně, ve které má být implantát zakotven. Právě omezená nabídka kosti je největším a nejčastějším nepřítelem implantologa.

Objem alveolární kosti se fyziologickými i patologickými procesy od dosažení dospělosti až do konce života stále zmenšuje. Parodontolog dokáže úbytek kosti způsobený parodontitidou zpomalit, je však nad jeho síly jej zcela a definitivně zastavit. Z toho vyplývá možnost kompetice mezi přístupem parodontologa a implantologa. Zatímco parodontolog se z titulu svého oboru snaží zuby udržet in situ co nejdéle, z pohledu úspěšnosti implantologické terapie je výhodné, aby byly zuby extrahovány a vyměněny za implantáty co nejdříve, dokud je alveolární výběžek dostatečně mohutný. Protichůdnost těchto postojů jistě nedospěje k nepřátelství mezi oběma profesemi, nicméně otázka včasného předání pacienta by měla být předmětem diskuze.

Protože stanovené téma je příliš široké, autoři je zredukovali na nahrazení celých zubních oblouků můstky typu „full arch“. Docházejí k následujícím závěrům:

  1. Problém je daleko významnější v čelisti horní než dolní.
  2. Přístup parodontologa k terapii musí být ovlivněn tím, zda pacient je, či není potencionálním kandidátem implantační terapie.
  3. Pro ukončení parodontologické léčby u kandidáta na implantáty je klíčovou nabídka kosti alveolárního výběžku v interantrální krajině, méně v interforaminální krajině.
    Objem alveolární kosti ve všech ostatních oblastech obou čelistí má význam podružný.
  4. Autoři exaktně stanovili minimální nabídku interantrální a interforaminální kosti v horizontální i ve vertikální rovině.

 


 

Mezioborová spolupráce chirurga, implantologa a parodontologa s ortodontistou

MUDr. Jan Dražan, MDDr. Petr Švestka
Soukromá praxe Dentkomplex s.r.o., Soukromá praxe Orto Plum s.r.o.

Pro úspěšnou celkovou rekonstrukci chrupu je často nutná týmová práce. Cílem prezentace je ukázka mezioborové spolupráce chirurga s ortodontistou na našem pracovišti od plánování a analýzy RTG a CBCT přes načasování až po konečnou protetickou rekonstrukci chrupu pacienta.

 


 

Navigovaná chirurgie BioniQ®

MUDr. Michal Žitňanský
Soukromá praxe Jeseník

Přednášející bude hovořit o pilotní a plně navigované chirurgii BioniQ®. Rozdíly v jednotlivých chirurgických postupech, jejich výhody i nevýhody představí na konkrétních kazuistikách.

 


 

Management měkkých tkání – augmentace a prevence komplikací

Dr. med. dent. Kai Fischer
Soukromá praxe Dr. med. Dent. Kai Fischer

Oseointegrace či regenerace kostní již není hlavním úkolem moderní zubní implantologie. Pacienti od náhrady očekávají nejen funkci, ale také přirozený a uspokojivě estetický vzhled. Augmentace nebo korekce měkkých tkání jsou rozhodujícím faktorem pro dlouhodobě stabilní výsledek, a to především v anteriorní zóně. Prezentace se zaměří na různé klinické scénáře a vysvětlí, jak předcházet komplikacím vznikajícím v měkkých tkáních a jak takové komplikace léčit.

 


 

Přednosti a limity intraorálních skenerů v implantologii ‒ dozrála již technologie?

MUDr. Pavel Hyšpler
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská nemocnice Praha

Stomatologické laboratoře i praxe zažívají masivní nástup CAD/CAM technologií. Otázka přesnosti těchto technologií je velmi diskutovaným tématem. V přednášce se proto budeme zabývat jak přesností „klasických“ protetických postupů (otisk – model – výrobek), tak přesností pokročilých technologií. Zaměříme se na přesnost intraorálních a laboratorních skenerů, CNC fréz a 3D tiskáren. Na konkrétních klinických případech rozebereme limity intraorálních skenerů při skenování implantátů v závislosti na použité technologii a metodě skenování. V přednášce se budeme také zabývat přesností navigované chirurgie, příčinami nepřesností a možnostmi eliminace chyb.