Seminář IMPLANTOLOGIE 2022: Abstrakty přednášek

Co jsme dříve dělali, a proč už to neděláme

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Implantologie vznikla v 60. letech minulého století. Je to tedy stále ještě mladý obor, který se dynamicky rozvíjí. Oficiální implantologické názory čerpáme pregraduálně jako součást studia medicíny, postgraduálně je rozvíjíme ve vzdělávacích kurzech a studiem odborné literatury. Postupem času tyto postoje modifikujeme na základě přibývajících vlastních zkušeností.

Na našem pracovišti jsme zavedli během 29 let téměř 50 000 implantátů, takže zkušenosti máme bohaté, stále přibývající a řadu zásad, které jsme dříve považovali téměř za dogmata, jsme během času zrevidovali. Sem patří například změna našeho postoje ke krátkým a dlouhým implantátům, redukce indikací sinus liftu, zcela jsme zavrhli hybridní náhrady. Takových položek v našem sdělení nabídneme ještě řadu a připojíme k nim vysvětlující komentář.

 


 

Mezioborová spolupráce chirurga, implantologa a parodontologa s ortodontistou

MUDr. Jan Dražan, MDDr. Petr Švestka
Soukromá praxe Dentkomplex s.r.o., Soukromá praxe Orto Plum s.r.o.

Pro úspěšnou celkovou rekonstrukci chrupu je často nutná týmová práce. Cílem prezentace je ukázka mezioborové spolupráce chirurga s ortodontistou na našem pracovišti od plánování a analýzy RTG a CBCT přes načasování až po konečnou protetickou rekonstrukci chrupu pacienta.

 


 

Navigovaná chirurgie BioniQ®

MUDr. Michal Žitňanský
Soukromá praxe Jeseník

Přednášející bude hovořit o pilotní a plně navigované chirurgii BioniQ®. Rozdíly v jednotlivých chirurgických postupech, jejich výhody i nevýhody představí na konkrétních kazuistikách.

 


 

Management měkkých tkání – augmentace a prevence komplikací

Dr. med. dent. Kai Fischer
Soukromá praxe Dr. med. Dent. Kai Fischer

Oseointegrace či regenerace kostní již není hlavním úkolem moderní zubní implantologie. Pacienti od náhrady očekávají nejen funkci, ale také přirozený a uspokojivě estetický vzhled. Augmentace nebo korekce měkkých tkání jsou rozhodujícím faktorem pro dlouhodobě stabilní výsledek, a to především v anteriorní zóně. Prezentace se zaměří na různé klinické scénáře a vysvětlí, jak předcházet komplikacím vznikajícím v měkkých tkáních a jak takové komplikace léčit.

 


 

Přednosti a limity intraorálních skenerů v implantologii ‒ dozrála již technologie?

MUDr. Pavel Hyšpler
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská nemocnice Praha

Stomatologické laboratoře i praxe zažívají masivní nástup CAD/CAM technologií. Otázka přesnosti těchto technologií je velmi diskutovaným tématem. V přednášce se proto budeme zabývat jak přesností „klasických“ protetických postupů (otisk – model – výrobek), tak přesností pokročilých technologií. Zaměříme se na přesnost intraorálních a laboratorních skenerů, CNC fréz a 3D tiskáren. Na konkrétních klinických případech rozebereme limity intraorálních skenerů při skenování implantátů v závislosti na použité technologii a metodě skenování. V přednášce se budeme také zabývat přesností navigované chirurgie, příčinami nepřesností a možnostmi eliminace chyb.