Ohlédnutí za seminářem IMPLANTOLOGIE 2018

30. dubna 2018

V pátek 6. dubna se uskutečnil 22. ročník odborného semináře IMPLANTOLOGIE, kterého se i letos zúčastnilo na dvě stovky odborníků na dentální implantologii z Česka i zahraničí. O své zkušenosti se s nimi letos podělilo šest domácích a jeden zahraniční přednášející.

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., na semináři IMPLANTOLOGIE 2018Odborný program semináře tradičně zahájil krátkým proslovem generální ředitel společnosti LASAK Ing. Jakub Strnad, Ph.D. Následovala první přednáška, se kterou vystoupili prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V přednášce nazvané Zásady efektivní implantologie se zaměřili na čtyři základní indikace zubních implantátů (ztráta jednoho zubu, velká mezera, zkrácený zubní oblouk a bezzubá čelist) a u každé z nich vybrali nejtypičtější situace a zdůraznili, jaké zásady je v příslušné indikaci nutné dodržovat. V přednášce poukázali na MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., na semináři IMPLANTOLOGIE 2018 nejčastější chyby a demonstrovali následky, ke kterým může dojít při nedodržení těchto pravidel. V přednášce se zmínili také o vysoce efektivních, ale nepříliš známých typech implantátů. Přednášející se s posluchači podělili o své zkušenosti s šikmo zaváděnými (tilted) implantáty a upozornili na biomechanické výhody, které tento princip zavádění může přinést. Nejvíce užitečný je podle autorů přednášky „tilted“ princip u bezzubé čelisti v souvislosti s koncepcí All-on-6 a All-on-4, resp. u všech koncepcí All-on-X. Věnovali se také otázce minimalizace finanční úhrady pacientem ve snaze o zvýšení dostupnosti implantační léčby.

MUDr. Zdeněk Novák na semináři IMPLANTOLOGIE 2018S výsledky klinické studie časně zatížených implantátů BioniQ® s BIO povrchem po dvou letech implantátů ve funkci seznámil posluchače MUDr. Zdeněk Novák, ze soukromé praxe v Praze. Prezentovaná studie klinicky a radiograficky hodnotila úspěšnost implantátů BioniQ®, stabilitu a chování tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátů v průběhu vhojovacího období a po prvním a druhém roce implantátů ve funkci. Ve studii bylo hodnoceno 97 časně zatížených implantátů BioniQ® zavedených u 44 pacientů. Po dvou letech ve funkci byly implantáty a protetické náhrady stabilní a funkční. Výsledky statisticky důkladně propracované a dokumentované studie ukázaly, že implantáty BioniQ® s bioaktivním BIO povrchem jsou spolehlivé a predikovatelné při použití se zkráceným vhojovacím obdobím při časném zatížení implantátů. Ze studie také vyplynulo, že výsledky systému BioniQ® jsou srovnatelné s výsledky nejlépe dokumentovaných systémů na trhu.

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., na semináři IMPLANTOLOGIE 2018Základní požadavek pacienta na co nejdelší životnost a bezproblémovost implantátů je s širokým využitím a používáním implantátů v běžné praxi spjat s řadou problémů. Jedním z nich je i periimplantitida, o které přednášel doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., z Kliniky zubního lékařství FN a LF UP Olomouc. V přednášce se mimo jiné zabýval tím, jaké faktory se podílí na jejím vzniku (jak lokální, tak celkové), jak lze periimplantitidě předejít a jakým způsobem lze řešit vzniklé problémy. Zdůraznil také, že pro dlouhodobý úspěch implantátu má podstatný vliv nejen oseointegrace, ale i periointegrace, a poukázal na význam připojené gingivy v okolí implantátů.

Agurne Uribarri, Ph.D., MDS, na semináři IMPLANTOLOGIE 2018Druhý přednáškový blok odstartovala španělská přednášející Agurne Uribarri, PhD, MDS, s přednáškou Spojení implantát-abutment-konstrukce: předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost. Náhrady nesené implantáty je podle ní třeba chápat jako skutečný „komplex implantát-pilíř-suprakonstrukce“, který musí být schopen reagovat na biologické požadavky tkání v dutině ústní a mechanické požadavky dané okluzními silami. Na příkladech ukázala, že morfologické charakteristiky této sestavy, přesnost, způsoby výroby a použité materiály mohou být u predisponovaných pacientů příčinou mechanických a biologických komplikací, ačkoliv si více než 80 % pacientů myslí, že implantáty s sebou nenesou žádná rizika, že jsou stejně dobré nebo lepší než přirozený zub. V přednášce detailně srovnávala přesnosti dosedů a spojení při různých způsobech výroby, ve kterých zcela jednoznačně zvítězila metoda frézování CAD/CAM. V případě konstrukcí BioCam® dokonce změřila významně vyšší přesnost dosedů, než se běžně uvádí v literatuře (mikrospára 2–26 µm vs. v literatuře uváděná průměrná hodnota 50 µm).

MUDr. Jan Dražan na semináři IMPLANTOLOGIE 2018MUDr. Jan Dražan ukázal metody a postupy, které s úspěchem využívá na své klinice Dentkomplex ve Slaném. Na více než dvou desítkách kazuistik prezentoval postupy zaměřené na dosažení dokonalé estetiky ve frontálním úseku. Implantace ve frontálním úseku se řadí mezi nejobtížnější úkony, protože implantolog musí nejenom respektovat požadavky a očekávání pacienta, ale také nabídku a kvalitu tvrdých i měkkých tkání, linii úsměvu a další důležité faktory. Přednáška byla zaměřena na augmentaci kosti, augmentaci měkkých tkání pomocí pojivových štěpů a na postup při modelaci gingivy před finálním protetickým ošetřením. Předložené kazuistiky zahrnovaly pacienty s úrazy zubů, ukázaly, jak je možné postupovat v případě implantace u parodontologických pacientů, jak lze při implantaci efektivně spolupracovat s ortodontisty, a v neposlední řadě ukázaly, jak se vypořádat s případy iatrogenních poškození.

MUDr. Michal Žitňanský na semináři IMPLANTOLOGIE 2018V závěrečném vystoupení prezentoval MUDr. Michal Žitňanský, ze zubní praxe v Jeseníku, estetické výsledky ošetření pomocí implantátů ve frontálním úseku. Kazuistiky a videoukázky jeho práce vzbudily velký zájem posluchačů. Atraktivní byly i příklady práce, které se primárně nezdařily, ale přesto se je podařilo dotáhnout k perfektnímu konci. Autor se ve své přednášce dále zabýval kazuistikami týkajícími se následujících oblastí: okamžitá implantace, extrakce a socket preservation s hojením a následnou implantací a imediátním zatížením, augmentace pojivovým štěpem, modelace papil pomocí provizorní korunky, implantace s imediátním zatížením, selhání implantátu a následná znovu implantace s uzavřeným hojením a socket shield technika zavedení implantátu. Ukázka implantace metodou socket shield sklidila v závěrečné diskuzi uznání i od ostatních přednášejících.

 

Krátká verze (1:29)

 

Dlouhá verze (5:08)